Ohlášky 02. 06. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Společné

  • Mezi památkami, které jsem ve Vídni navštívil, byl i dům Německého řádu, v němž se ukrývá nádherná gotická kaple, ale také řádová klenotnice.
  • V pondělí 27. května byla zřízena na faře v Dlouhé Loučce menší výstavka o životě kard. Lva Skrbenského z Hříště. Shlédnout ji budete moci kdykoli podle osobní domluvy. Se slavnsotní vernisáží se počítá o svatobartolomějských hodech.
  • Koncert Hradišťanu v pátek 7. června od 18h: zbývají ještě poslední lístky na Obecním úřadě v Dlouhé Loučce.
  • Kardinál Dominik Duka bude v Dlouhé Loučce v neděli 9. června od 10 h sloužit zádušní mši za kard. Lva Skrbenského z Hříště. Před požehnáním představí veřejnosti PhDr. Jitka Jonová, Th.D. svou monografii o baronu Skrbenském. Po požehnání odhalí J. E. D. Duka zrestaurovanou sochu Zmrtvýchvstalého připisovanou Jiřímu Heinzovi.
  Po bohoslužbě přijde vzácný host kard. Duka mezi lidi před kostel.
  Pohoštění formou guláše je připraveno pro všechny účastníky slavnosti.
  • Od 1. července nastupuje do Nové Hradečné nový farář, dosavadní kaplan ze Šternberka P. Mgr. Zdeněk Gerhard Klimeš. Těšíme se i na to, že navážeme na spolupráci při vydávání našich Farních listů. P. Vladimíru Mrázkovi, který vydávání Farních listů zatím zaštiťoval, vřele děkujeme a přejeme mu mnoho Božího požehnání do nového působiště v Kyjově.
  • Ve středu 5. června dopoledne navštívím jako obvykle nemocné se svatými svátostmi.
  • Ve středu 5. června uplyne 66 let od úmrtí P. ThDr. Jaroslava Studeného.

  Ohlášky 19. 05. a 26. 05. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné

  • O této neděli vychází dvojčíslo Farních listů.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka ve spolupráci s Obcí Dlouhá Loučka oznamuje, že jsou již nyní k prodeji lístky na blížící se vystoupení souboru Hradišťan pod uměleckým vedením Jiřího Pavlicy, které se má uskutečnit v pátek 7. června 2013 ve farním kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Loučce od 18h, a to na následujících místech: Obecní úřady v Dlouhé Loučce, Šumvaldě a Pasece, jakož i v Městském informačním centru Uničov (Masarykovo náměstí).
  • Dnes se koná při mších svatých sbírka na školy v arcidiecézi.
  • Ve středu 15. května se otec Pavel zúčastnil v dlouholoučském Kulturním domě besedy týkající se přípojky do chystaného obecního vodovodu.
  • Otec Pavel pobírá od pondělí 20. května do soboty 25. května dovolenou, bude pobývat služebně na kongresu katolického hnutí Cursillo ve Vídni. Mše svaté jsou během celého týdne, pochopitelně kromě neděle, zrušeny. Mši sv. sanatoriu v Pasece ale nerušíme.
  S případnými požadavky, jako je pohřeb, se laskavě obracejte po dobu mé dovolené na kolegy ve Šternberku (P. Mgr. Antonín Pechal, farář a místoděkan šternberský: tel. 731 621 117.
  Věřící jsou po dobu nepřítomnosti otce Pavla ve farnostech vřele vybízeni, aby se shromáždili k májovým pobožnostem.
  • Biřmovanci se setkají 1. června na faře v Dlouhé Loučce od 16h.
  • K prvnímu svatému přijímání vyprošujeme dětem především vytrvalost.

  Ohlášky 12. 5. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení a milí farníci,

  Společné

  • Otec Pavel a slečna Zuzana Horáčková z Dlouhé Loučky zve všechny farníky dnes v neděli 12. května na posezení nad fotkami ze Svaté země na faru v Dlouhé Loučce, od 17h.
  • Ministrantský den v Olomouci v sobotu 11. května 2013.
  • Římskokatolická farnost Dlouhá Loučka zve v pátek 17. května odbornou i laickou veřejnost na přednášku slečny PhDr. Jitky Jonové, Th.D. z katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která od 18h promluví v místním kině o životě a díle našeho slavného spoluobčana barona kardinála Lva Skrbenského z Hříště. Na závěr přednášky dá dr. Jonová příležitost návštěvníkům k volným dotazům. Přednášející je autorkou monografie Kapitoly ze života Lva Skrbenského z Hříště pohledem Svatého Stolce, která bude veřejnosti představena a nabídnuta v červnu během oslav 75 let od úmrtí kard. Lva a 150 od jeho narození.
  • Biřmovanci se setkají na faře v Dlouhé Loučce v sobotu 18. května.
  • Slavností seslání Ducha svatého končí doba velikonoční a přechází do liturgického mezidobí.
  • Příští neděli 19. května o slavnosti Seslání Ducha svatého bude výtěžek mešní sbírky určen výlučně na církevní školy v arcidiecézi.

  Několik snímků z výletu do Olomouce v sobotu 4. května 2013

  Milí farníci,

  sobotní výlet do Olomouce 4. května 2013 proběhl, Bohu díky, nádherně.
  Po dopoledním předání medaile sv. Jana Sarkandra za zásluhy, které proběhlo v katedrále sv. Václava, z rukou arcibiskupa Jana Graubnera panu Miloslavu Dubovému ze Šumvaldu, pokračovala recepce v arcibiskupském paláci.
  Od 12:30 se poutníci ze Šumvaldu přesunuli na svatomichalskou faru, kde prožívá svůj důchod P. Antonín Kryl. Poblahopřáli jsme mu k blížícím se 95 letům života a zavzpomínali na "staré časy". Otec Antonín nám na závěr udělil kněžské požehnání a nechal všechny farníky ze Šumvaldu srdečně pozdravovat.
  Posléze jsme si prohlédli expozice Arcidiecézního muzea, mezi nimiž je také pozdně gotická socha sv. Petra z Dlouhé Loučky.
  Všechny fotografie na přání poutníků nezveřujňujeme.

  Otec Pavel

  Na recepci v arcibiskupském paláci v OlomouciNa návštěvě u otce Antonína Kryla

  Ohlášky 5. 5. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení farníci,

  Společné

  • Otec Pavel a slečna Zuzana Horáčková z Dlouhé Loučky zve všechny farníky dnes v neděli 12. května na posezení nad fotkami ze Svaté země na faru v Dlouhé Loučce, od 17h.
  • Na čtvrtek 9. května připadá letos slavnost Nanebevstoupení Páně, která je ve všeobecné církvi svátkem zasvěceným. Katolíkům v Čehách a na Moravě se doporučuje, aby se tohoto dne alespoň zúčastnili mše svaté.
  • Ministrantský den v Olomouci v sobotu 11. května 2013. S ministranty se do naší historické moravské metropole vydá otec Pavel, návrat domů okolo 17h. S sebou svačinku, ministrantský úbor, sportovní oblečení a hlavně dobrou náladu. Více informací www.ministranti.info.
  • O májových pobožnostech se letos věřící mohou zaposlouchat do čtení o vzniku a smyslu mariánských svátků během církevního roku.
  • Blíží se 1. červenec, o kterém se v naší arcidiecézi tradičně přistupuje k novým jmenováním, přesouvají se kněží na nová místa a starší kolegové odcházejí do zaslouženého starobního důchodu.  Abych nenechával své farníky v nejistotě, prohlašuji, že letos se ve správě našich tří farností neočekávají změny.
  Koncem března 2013 jsem se rozhodl přijmout nabídku pana arcibiskupa a navázat na svá licenciátní studia. (Tuto nabídku jsem loni už jednou odmítl.) Během měsíce dubna 2013 jsem si musel v souladu se svým svědomím vybrat, na které univerzitě svá doktorandská studia uskutečním. V úvahu přicházel Papežský liturgický institut při Papežském atheneu sv. Anselma v Římě, anebo katedra liturgiky Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po dlouhé váhání jsem zvolil možnost druhou. V Římě bych sice plynně pokračoval v bodě, kde jsem se před třemi lety zastavil, ale znamenalo by to opustit Dlouhou Loučku, Šumvald i Paseku. Usoudil jsem, že teprve nyní se v našich farnostech začíná něco hýbat, učíme se opravdové spolupráci. Mé rozhodnutí tedy sleduje prospěch našich farních společenství.
  Každý duchovní správce, který při svém svěcení sliboval vlastnímu ordináři i jeho nástupcům poslušnost, by měl být připraven odejít ze svého působiště, kdykoli to představený uzná za vhodné. V našem konkrétním případě se však zdá, že by Arcidiecéze olomoucká, v osobě generálního vikáře, uvítala, s ohledem na trvale se snižující počet kněží v činné službě, kdybych i já zůstal doma.
  Již nyní děkuji všem svým drahým farníkům za jejich podporu a těším se na další společné putování do Božího království. Komunisté kdysi říkávali: Kdo chvíli stál, už stojí opodál. V jistém smyslu to platí také o věřících. Mohou růst a zrát jen tehdy, jsou-li v pohybu, chtějí-li se prohlubovat a pokud neztratili vznešenou ctnost naděje.

  Hody ke cti sv. Jana Nepomuckého v Horní Sukolomi

  Sv. Jana Nepomucký, neznámý florentský malířŘímskokatolická farnost Šumvald srdečně zve své farníky, občany a ostatní přátele zvláště z Horní Sukolomi,
  na hodovou mši ke cti svého patrona, sv. Jana Nepomuckého, do místní kapličky v neděli 12. května 2013 od 14h.

  Jménem celé farnosti

  P. Pavel Hödl, SL.L., kněz

  Ohlášky 28. dubna 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • Plánovaná sobotní schůzka biřmovanců 4. května tentokrát odpadá kvůli tomu, že otec Pavel má povinnosti v Olomouci v souvislosti s udělením vyznamenání panu Miloslavu Dubového ze Šumvaldu.
  • Nemocné navštívím tentokrát výjimečně o prvním pátku 3. května.

  Ohlášky 21. 04. 2013 (Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka)

  Vážení,

  Dlouhá Loučka

  • O 3. neděli velikonoční se vybralo při mši svaté celkem 884,- Kč. Celý obnos byl poukázán na „svatopetrský haléř“.
  • V sobotu 20. dubna 2013 pokřtí za asistence otce Pavla malou Jasmínu Viktorii Annu Macounovou premonstrátský kněz, kaplan ze Svatého Kopečku Mgr. František Gorazd Krušina.
  • 16. dubna se narodila Janička Svobodová.
  • V sobotu 20. dubna 2013 jsme se rozloučili s paní Adolfínou Axmannovou z Plinkoutu. Věčné odpočinutí dej jí, Pane!
  • Na našich webových stránkách si můžete prohlédnout pěkný článek, v němž uveřejněme nalezený nákres z roku 1830, na kterém je navržen novogotický oltář našeho farního kostela.
  • V uplynulém týdnu navštívili farní úřad zástupci Muzea Novojičínska, s nimiž jsme se dohodli na spolupráci při pořádání vzpomínkových slavností na kardinála Skrbenského.
  • O 3. neděli velikonoční by věnován dar na restaurování sochy Vzkříšeného ve výši 3.250,- Kč. Celkem vybráno 6,4% z celkové částky. PBZ!
  • Prosím členy Ekonomické rady farnosti, aby se po nedělní mši svaté zastavili v sakristii k pětiminutovému zasedání.
  • V pondělí 22. dubna bude podepsána smlouva o dílo, týkající se opravy obvodových zdí areálu kostela sv. Bartoloměje a fary,  s firmou pana René Horáka ze Zlatých Hor, která vzešla vítězně z výběrového řízení. Do konce května tohoto roku by pak měly být práce hotovy.

  Ohlášky 14. 04. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Vážení,

  Společné

  • Povinná sbírka: O 4. neděli velikonoční 21. dubna se koná sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
  • O této neděli zastupuje otce Pavla na farních bohoslužbách P. Bohumír Vitásek, probošt metropolitní kapituly u sv. Václava a prezident katolické charity v Olomouci.
  • V sobotu 20. dubna se koná další setkání biřmovanců na faře v Dlouhé Loučce, jako obvykle od 16h.

  Ohlášky 7. 4. 2013: Dlouhá Loučka, Šumvald a Paseka

  Milí farníci,

  Společné

  • Svátky proběhly po praktické stránce dobře a pohodově, což mj. dokládá, že pořad bohoslužeb byl sestaven smysluplně.
  • Od čtvrtku do neděle budu na pastorační cestě ve Starých Hamrech. Ruší se proto čtvrteční adorace, růženec a mše svatá. Ostatní dny je zajištěn zástup.
  • Slavnost Zvěstování Páně je letos kvůli přednosti Svatého týdne přeložena z 25. března na pondělí 9. dubna. Ve všeobecné církvi jde o svátek zasvěcený. U nás biskupové účast na mši alespoň doporučují.